เอกสารในการเช่ารถ

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบขับขี่ของผู้เช่ารถ 

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง หรือเอกสารอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี)

3. เงินประกัน กรณีใช้เงินสด ประกันเพียง 2,000 บาท 

    กรณีใช้บัตรเครดิต ประกันเพียง 1,000 บาท

   (*เงินประกันทางร้านจะคืนให้เมื่อลูกค้าส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว)
4. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ทางร้านหัก 3 เปอร์เซ็นต์ 

5. เช่าครบ 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน นับตั้งแต่ลูกค้ารับรถ

//
//